Algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.
 2. Noor Wedding & Events: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Markerkant 10-136b, 1316 AL te Almere, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70286027 BTW nummer NL854733413B01.
 3. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Noor Wedding & Events een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Partijen: de partijen bij de overeenkomst; Noor Wedding & Events en de wederpartij gezamenlijk.
 6. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Noor Wedding & Events tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Noor Wedding & Events zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten als bedoeld in het volgende lid.
 7. Dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door Noor Wedding & Events ten behoeve van de wederpartij te verlenen diensten, waaronder begrepen de facilitaire ondersteuning, in de ruimste zin des woord, bij een bruiloft, event of andere gelegenheid, één en ander in combinatie met de beschikbaarstelling dan wel levering van zaken door Noor Wedding & Events.
 8. Event of gelegenheid: de gelegenheid op een bepaalde dag en gedurende een bepaald tijdsbestek ten aanzien waarvan Noor Wedding & Events zijn diensten verleent.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Noor Wedding & Events en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Noor Wedding & Events vrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Noor Wedding & Events, binden hem niet.
 3. In aanbiedingen van Noor Wedding & Events vermelde gegevens, waaronder afbeeldingen en prijsopgaven mede begrepen, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze gegevens zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. Aan een aanbod van Noor Wedding & Events dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Noor Wedding & Events niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Noor Wedding & Events, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Noor Wedding & Events anders aangeeft. Noor Wedding & Events behoudt zich het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door de wederpartij van de daartoe door Noor Wedding & Events opgemaakte schriftelijke overeenkomst.
 7. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij staat in voor de tijdige verstrekking aan Noor Wedding & Events van alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 2. De wederpartij dient Noor Wedding & Events steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de opzet dan wel uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door Noor Wedding & Events te optimaliseren.
 3. Indien door de wederpartij aan te wijzen derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, staat de wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking van Noor Wedding & Events staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 4. De wederpartij staat er, onverminderd het bepaalde 3.5 voor in dat Noor Wedding & Events de overeenkomst tijdig kan uitvoeren, dat de locatie van het event daarvoor geschikt is en de toegangswegen en –deuren geschikt zijn voor het transport van alle door Noor Wedding & Events mee te brengen zaken. Voorts staat de wederpartij ervoor in dat de aangewezen ruimten voor opslag en plaatsing van de hier bedoelde zaken, daarvoor geschikt zijn. Deze ruimten dienen vrij te zijn van obstakels.
 5. Wederpartij dient op tijd te melden of levering bij een begane vloer woning gaat, of appartement of zaal. Bij appartementen rekenen wij extra kosten door voor het leveren van de spullen. Mochten wij bij aankomst constateren dat het om een appartementencomplex levering gaat en dit door consument niet gecommuniceerd is met ons, brengen wij extra kosten van €50,- per verdiepingsvloer in rekening.
 6. Het ontbreken van de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vergunningen en goedkeuringen van derden, komt voor risico van de wederpartij en laat haar verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs en kosten onverlet.
 7. Noor Wedding & Events dient kosteloos, althans voor rekening van de wederpartij, gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere door hem in redelijkheid gewenste faciliteiten op locatie van het event.
 8. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de bovenstaande leden van dit artikel, is Noor Wedding & Events, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen, geleden schade en extra gemaakte kosten om de tekortkoming van de wederpartij ten behoeve van tijdige en deugdelijke uitvoering van de overeenkomst ongedaan te maken, door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De zaken die in verband met de uitvoering van de overeenkomst worden geplaatst, gemonteerd of geïnstalleerd, blijven eigendom van Noor Wedding & Events, behoudens voor zover het zaken betreft die volgens specificaties van de wederpartij zijn vervaardigd en niet hergebruikt kunnen worden. De laatstbedoelde zaken worden in eigendom van de wederpartij overgedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 14.
 2. Voor zover de zaken als bedoeld in het vorige lid naar hun aard zijn bestemd om tijdens het event te worden bediend en/of beheerd, zoals sfeerverlichting, rookmachines, confettiblasters en binnenvuurwerk, geschiedt dit uitsluitend door Noor Wedding & Events, tenzij het tegendeel met voorafgaande instemming van Noor Wedding & Events mag plaatsvinden.
 3. De zaken die conform lid 1 eigendom van Noor Wedding & Events blijven, worden na afloop van het event door Noor Wedding & Events mee teruggenomen. De wederpartij staat ervoor in dat Noor Wedding & Events deze zaken tijdig kan demonteren of de-installeren en mee kan terugnemen.
 4. Op Noor Wedding & Events rust, behoudens het bepaalde in het vorige lid, geen enkele verplichting de locatie van het event op te ruimen of schoon te maken na afloop van het event. Afval en restmaterialen, evenals zaken die bestemd zijn om in eigendom aan de wederpartij over te dragen zoals bedoeld in lid 1, worden niet mee teruggenomen.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling van de overeenkomst mede begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd. Noor Wedding & Events zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Noor Wedding & Events zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de eventuele wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Noor Wedding & Events gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Noor Wedding & Events op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Noor Wedding & Events de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Noor Wedding & Events zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Noor Wedding & Events een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

Voor zover het niet betreft te leveren prestaties op een bepaalde dag, een bepaald tijdstip en/of gedurende een bepaalde periode, na verstrijken waarvan nakoming daarvan blijvend onmogelijk is, zijn alle door Noor Wedding & Events vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Noor Wedding & Events treedt in dergelijke gevallen niet eerder in dan nadat de wederpartij Noor Wedding & Events schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Noor Wedding & Events de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 8. | BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DOOR NOOR WEDDING & EVENTS TERUG TE NEMEN ZAKEN

 1. In dit artikel worden de door Noor Wedding & Events na afloop van het event terug te nemen zaken aangeduid als “het gehuurde”.
 2. De wederpartij verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde is geplaatst, gemonteerd of geïnstalleerd.
 3. De wederpartij dient het gehuurde uitsluitend te (doen) gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde. De wederpartij draagt in de verhouding tot Noor Wedding & Events de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegenen aan wie de wederpartij de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk overlaat.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan zelf gebreken te (doen) verhelpen en/of reparaties uit te (doen) voeren aan het gehuurde.
 5. Bij verlies, vermissing, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de wederpartij verplicht de dagwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd het recht van Noor Wedding & Events op volledige schadevergoeding.
 6. Totdat het gehuurde zich na afloop van het event weer volledig in de macht van Noor Wedding & Events begeeft, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de wederpartij, ook voor zover het gehuurde zich feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van derden bevindt. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat door Noor Wedding & Events wordt teruggenomen dan waarin het bij plaatsing, montage of installatie ter beschikking van de wederpartij is gesteld, is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Noor Wedding & Events gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Noor Wedding & Events om vergoeding van eventuele overige schade te vorderen.
 7. Indien bij terugname van het gehuurde deze niet direct door Noor Wedding & Events gecontroleerd wordt op schade, zal Noor Wedding & Events dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruggave. De schade in verband met eventueel geconstateerde gebreken van het gehuurde waarvoor de wederpartij krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt, behoudens tegenbewijs van de wederpartij, voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 9. | TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 • Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, zijn de volgende bepalingen van toepassing. Bij annuleringen:
 • vanaf de zevende dag (inclusief) na totstandkoming van de overeenkomst en tot één maand vóór de datum van het event, is de wederpartij 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
 • binnen één maand vóór de datum van het event, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Noor Wedding & Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Noor Wedding & Events onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Noor Wedding & Events kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede begrepen werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen bij Noor Wedding & Events.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Voor zover de overeenkomst op grond van overmacht wordt ontbonden, maakt de wederpartij evenwel aanspraak op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Noor Wedding & Events is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Noor Wedding & Events ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, enig beslag op haar goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Noor Wedding & Events gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is Noor Wedding & Events gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst geheel c.q. gedeeltelijk onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Noor Wedding & Events op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Noor Wedding & Events ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Noor Wedding & Events de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Noor Wedding & Events vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren. Alle door Noor Wedding & Events vermelde prijzen en kosten zijn exclusief btw. Een aanbod gericht aan consumenten vermeldt prijzen en kosten (mede) inclusief btw.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Noor Wedding & Events gerechtigd de overeengekomen prijzen en kosten dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Transportkosten zijn 19 cent per kilometer die wij afleggen. Wij berekenen de aantal kilometers als volgt.
  Voorbeeld: Uw gelegenheid vind 10 km van ons vandaan in Almere. Dat betekent dat wij 40 km aan transportkosten in rekening brengen. Dus 40 keer 19 cent is €7,60. Wij doen dit omdat wij 10 kilometer afleggen om uw spullen af te leveren, 10 km afleggen om terug te gaan naar ons bedrijf, 10 km afleggen om uw spullen weer op te halen en wederom 10 km om terug te gaan naar ons bedrijf.
 4. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst bekende prijsbepalende factoren. Noor Wedding & Events behoudt zich het recht voor om wegens wijziging van lonen of andere onvoorziene prijsbepalende factoren zijn prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Het vorenstaande geldt eveneens voor consumenten, met dien verstande dat de consument de overeenkomst na doorberekening van een verhoging als bedoeld in dit lid kan ontbinden, mits doorberekening daarvan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Noor Wedding & Events alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.
 5. Extra kosten, zoals extra reiskosten en extra kosten in verband met langer verblijf op de locatie van het event, gemaakt als gevolg van een omstandigheid die aan de wederpartij of exploitant van de eventlocatie kan worden toegerekend, kunnen te allen tijde aan de wederpartij worden doorberekend.
 6. De wederpartij is gehouden tot vooruitbetaling van 30% van de overeengekomen totaalprijs, met dien verstande dat de volledige overeengekomen prijs uiterlijk drie maanden vóór de datum van het event voldaan dient te zijn. Noor Wedding & Events is niet eerder gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Noor Wedding & Events is nagekomen.
 7. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, enig beslag op haar goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
 8. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Noor Wedding & Events aangewezen wijze. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Noor Wedding & Events overigens voorgeschreven wijze.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 10. Alle redelijke kosten, zowel (buiten)gerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Noor Wedding & Events, draagt Noor Wedding & Events geen aansprakelijkheid voor enige in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij of derden geleden schade. In het bijzonder draagt Noor Wedding & Events geen aansprakelijkheid voor schade zoals dat is voorzien in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Noor Wedding & Events is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het niet, niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de door Noor Wedding & Events beschikbaar gestelde of geleverde zaken of die in verband met het gebruik daarvan wordt toegebracht aan personen en/of zaken.
 3. Indien zaken van Noor Wedding & Events tijdens de uitvoering van de overeenkomst door hem worden beheerd, is het gebruik van die zaken voor risico van Noor Wedding & Events. In geval van schade aan die zaken ten gevolge van vandalisme, diefstal of andere redelijkerwijs niet voor risico van Noor Wedding & Events komende omstandigheden, is de wederpartij jegens Noor Wedding & Events evenwel aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Alle schade aan zaken van Noor Wedding & Events veroorzaakt door de wederpartij, door derden anders dan door Noor Wedding & Events aangewezen en/of door het bij het betreffende event aanwezige publiek, wordt door de wederpartij volledig vergoed. Eventuele extra kosten voor vervangend materiaal en het bijbehorende transport, alsmede voor extra arbeid, zijn voor de wederpartij.
 4. Noor Wedding & Events is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door de wederpartij of bezoekers van het event veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de wederpartij lijdt doordat beschikbaar gestelde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, tenzij dit geschiedt als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Noor Wedding & Events.
 5. Noor Wedding & Events draagt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. Voor aan Noor Wedding & Events toerekenbare (zaak)schade welke wordt gedekt door enige verzekering van de wederpartij, is Noor Wedding & Events nimmer aansprakelijk.
 7. Noor Wedding & Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Noor Wedding & Events is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 8, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Noor Wedding & Events in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Noor Wedding & Events aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Noor Wedding & Events toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in dit lid.
 8. De aansprakelijkheid van Noor Wedding & Events is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Noor Wedding & Events betrekking heeft.
 9. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Noor Wedding & Events bedraagt één jaar.
 10. De wederpartij zal Noor Wedding & Events vrijwaren van alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Noor Wedding & Events toerekenbaar is.
 11. De aansprakelijkheidsbeperkingen van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Noor Wedding & Events.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Noor Wedding & Events aan de wederpartij in eigendom over te dragen zaken blijven eigendom van Noor Wedding & Events totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Noor Wedding & Events hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Noor Wedding & Events dan wel de hem aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Noor Wedding & Events is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN
 6. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de wederpartij en Noor Wedding & Events is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 7. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 8. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Noor Wedding & Events aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.